Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti INTERNET BUSINESS s.r.o.,

se sídlem Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 168 931, zapsané u Okresného súdu Bratislava I, v odd. s.r.o., v.č. 73832/B, kterou zastupuje Roman Melíšek, jednatel, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.lolipop.cz/.

1  KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1 Provozovatel e-shopu
INTERNET BUSINESS s.r.o.
sídlo: Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka (dále jen „adresa sídla“)
IČO: 46 168 931
DIČ: SK2023284956
společnost zapsaná v obchodním rejstříku v odd. s.r.o., v.č. 73832/B u Okresného súdu Bratislava I, kterou zastupuje Roman Melíšek, jednatel (dále jen „INTERNET BUSINESS s.r.o.“, “prodávající” nebo „my“),
Telefon: +420 732 628 827
E-mail: info@lolipop.cz

Bankovní účet pro platby z České republiky
Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 2201994530/2010

1.2 Reklamace a vrácení zboží
Adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží:

Expandeco - Internet Business, Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Telefon: +420 732 628 827
E-mail: info@lolipop.cz

2  ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Volba práva. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese https://www.lolipop.cz/.

2.2 Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I.

2.3 E-shop. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.lolipop.cz/ (dále jen „webová stránka“).

2.4 Věk. Zboží je určeno osobám starším 18 let.

2.5 Kdo je považován za spotřebitele. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

2.6 Kdo je považován za podnikatele. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.7 Odsouhlasení VOP. Odesláním objednávky (tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT”) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení. 

3  SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3 Zboží, cena, náklady. Námi nabízené zboží na webové stránce internetového obchodu https://www.lolipop.cz/ a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného obsahu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru). 

3.4 Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr v Zásilkovně z nabízených možností. 

3.5 Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

4  SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:
4.1.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo
4.1.2 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
4.1.3 u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 
s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail info@lolipop.cz.

4.2 Kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit. Spotřebitel není zejména oprávněn odstoupit od následujících smluv: 
o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
4.2.1 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;
4.2.2 o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nevratně smícháno s jiným zbožím;
4.2.3 o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z  a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal;
4.2.4 o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
4.2.5 o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
4.2.6 o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;
4.2.7 o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;
4.2.8 o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.

4.3 Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.4 Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

4.5 Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte zboží zpět na adresu: Expandeco - Internet Business, Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník na své náklady. 

4.6 Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet, bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme vracenou věc. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

4.7 Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@lolipop.cz.

4.8 Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.9 Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.10 Recenze. Prodávající umožňuje vkládání recenzí k produktům. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás zboží opravdu nakoupil. Bližší informace najdete na našich webových stránkách.

4.11 Poučení v souvislosti s digitálním obsahem. Upozorňujeme spotřebitele, že pokud bychom prodávali digitální obsah, pak neposkytujeme aktualizace zakoupeného digitálního obsahu.

5  UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1 Registrace. Na základě registrace zákazníka pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.

5.2 Funkce uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní („Můj účet”) může zákazník provádět objednávání zboží, sledovat stav vyřízení objednávek atp. (dále jen „uživatelský účet“). 

5.3 Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží  jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4 Zablokování uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu zákazníka. Pokud bude Váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu info@lolipop.cz.

5.5 Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6 Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6  OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

6.1 Ceny. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.2 Náklady na balné a dopravné. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci a místě, kam bude zboží doručeno (např. Česká republika, Slovensko,apod.).

6.3 Proces objednávky. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede fakturační adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje. U zboží, které je označeno jako “skladem“ se jedná o závaznou objednávku zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

6.4 Proces odeslání objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT” a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.5 Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí. 

6.6 Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství zboží.

6.7 Okamžik uzavření kupní smlouvy a potvrzení objednávky. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT”, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

6.8 Povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

6.9 Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník spotřebitel rovněž održí formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě

6.10 Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6.11 Stav objednávky. Chcete-li vědět, kde se Vaše zásilka nachází, je možné ji sledovat pod záložkou “Stav mojí objednávky”, kam doplníte podací číslo balíku, které jste obdrželi e-mailem a/nebo v SMS zprávě.

7  CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

7.1 Cena. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.

7.2 Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit: 
A. bezhotovostním převodem;
B. online platební kartou;
C. online bankovním převodem;
D. v hotovosti při platbě na dobírku.
Způsob platby zákazník zvolí u objednávky v průběhu objednávky. 

7.3 Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

7.4 Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jakož i příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující náklady balného a dopravného.
7.5 Evidence tržeb. Nyní je naše povinnost vystavit zákazníkovi účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online pozastavena, od 1. 1. 2023 dojde k jejímu zrušení. 

7.6 Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.7 Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

7.8 Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

7.9 Slevový poukaz za věrnost. Každý zákazník dostane spolu se zbožím slevu na další nákup ve výši
10 %.

7.10 Slevový poukaz pro nového zákazníka. Registrovaní zákazníci obdrží slevu na první nákup ve výši 5 % z celkové ceny této objednávky.

8  DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

8.1 Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka (v těchto případech bude vždy individuálně sjednána doba dodání). Dobu dodání zákazník najde v sekci “Doprava a platba”. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

8.2 Dopravce. Zákazníkovi je podle jeho volby zboží zasláno prostřednictvím dopravce, kterého si zákazník zvolil v průběhu objednávky z námi nabízených možností.

8.3 Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.

8.4 Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.5 Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6 Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

8.7 Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

8.8 Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

8.9 Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravace vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu.

8.10 Vytknutí vady. Práva zákazníků v případě vytknutí vady se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

9  VÝHRADA VLASTNICTVÍ

9.1 Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

9.2 Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

10  ODSTOUPENÍ OD KUPNI SMLOUVY

10.1 Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

10.2 Právo na odstoupení od kupní smlouvy přísluší pouze spotřebitelům. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o vytknutí vady podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 8.6 a 8.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

10.3 Pokud zákazník neuhradí kupní cenu. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu.

10.4 Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

10.5 Dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen vrátit i poskytnutý dárek.

11  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1 Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2 Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu.

12  ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

12.1 Zpětný odběr u Vás v domácnosti. Pokud si u nás objednané zboží necháváte zaslat domů, máme rovněž povinnost zajistit, aby zákazník spotřebitel mohl dopravci odevzdat použité elektrozařízení, elektroodpad, baterie či akumulátory z domácnosti. I zde je podmínkou pro takovýto zpětný odběr zachování stejného počtu kusů kupovaného a vráceného elektrozařízení, které musí být podobného typu a použití (jinými slovy kus za kus). Abychom mohli tento zpětný odběr realizovat, prosím informujte nás v objednávce - do poznámky k objednávce, jaké elektrozařízení a v jakém počtu, eventuálně rozměru byste chtěli vrátit. 

12. 2 Kde je ještě možné odevzdat staré elektrozařízení? Elektrozařízení, elektroodpad, baterie nebo akumulátory můžete odevzdat také ve sběrných dvorech, určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Místo pro odevzdání starého elektrozařízení, které zajišťujeme je: Expandeco - Internet Business Tř. 3 května 910 763 02 Zlín-Malenovice.

12.3 Proč je potřeba nakládat s elektrozařízeními speciálním způsobem? Elektrozařízení nesmí být vyhozena se směsným odpadem. Takovým jednáním byste se mohli dopustit porušení zákona o odpadech a/nebo souvisejících předpisů. Škodlivé látky z těchto elektrozařízení a odpadů mohou navíc poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Zpětný odběr a recyklace navíc vede k tomu, že elektrozařízení a odpady mohou být dále využity k výrobě nových zařízení. 

13  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

13.2 Obchodní sdělení. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejících služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

13.3 Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.

14  VYŠŠÍ MOC

14.1 Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro potřeby těchto VOP považuje jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli INTERNET BUSINESS s.r.o. a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by INTERNET BUSINESS s.r.o.  tuto překážku nebo její následky odvrátila, překonala nebo předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

15  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

15.1 Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

15.2 Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.3 Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

15.4 Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro obvod Prahy 1. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

15.5 Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

15.6 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.7 Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

15.8 Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem. 

15.9 Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 19.6.2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.
Načítám ...