Ochrana osobních údajů

Informace o rozsahu zpracovávání osobních údajů zákazníků společnosti Kinderplanet, s.r.o.

Vážení zákazníci,

naše společnost si velice váží Vaší dosavadní přízně o naše výrobky a služby. Spokojený zákazník je pro nás prioritou; proto si Vás v souvislosti se změnou legislativy dovolujeme informovat, jakým způsobem naše společnost zpracovává osobní údaje dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení GDPR“).

Správcem osobních údajů je společnost Kinderplanet s.r.o., IČO 05734614, se sídlem Dašická 345, Chrudim IV 537 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C 38671 („společnost“).

Jaké osobní údaje a proč zpracováváme?

Naše společnost zpracovává osobní údaje zákazníků (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky, v souvislosti s poptávkou zboží nebo služeb, či v rámci jiného zákaznického vztahu.

Těmito údaji jsou zejména:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO, DIČ, vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu

  • kontaktní údaje: poštovní a emailové adresy, tel. čísla

  • údaje o Vašich objednávkách a využití našich služeb, včetně čísel Vašich bankovních účtů, a údaje o reklamacích

  • údaje související s používáním našeho webu: IP adresa, cookies

     

     

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem uzavření a plnění smlouvy (tj. vyřízení nákupu či poptávky zboží a služeb), za účelem následné péče a zkvalitňování služeb pro zákazníky, vyřízení reklamace apod. Poskytnutí údajů pro tyto účely je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží nebo služeb, nebo jiné plnění realizovat. Právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy.

Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, marketingových akcí apod. je rovněž dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí opět nemůžeme příslušnou aktivitu realizovat. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem správce.

Současně nám také povinnost zpracovávat a uchovávat některé Vaše osobní údaje ukládají některé právní předpisy (např. uchování dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků).

Pokud navštívíte naše webové stránky, do Vašeho zařízení ukládáme a potom z něj i čteme cookies. Cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Některé cookies umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek a po zavření okna prohlížeče se smažou, jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme i ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění fungování a analýzy webu. Z Vaší strany je možné tyto cookies zablokovat ve svém prohlížeči. Právním základem zpracování v tomto případě je oprávněný zájem správce.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?

Vaše osobní údaje mohou být za výše popsanými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům, a to zejména přepravním a zasilatelským společnostem a obchodním zástupcům. Na vyžádání Vám poskytneme seznam všech těchto partnerů, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány.

Dále předáváme Vaše osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv naší společnosti.

Jak dlouho naše společnost údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracováváme v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s naší společností.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

Můžete kdykoli vznést námitky proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na nás také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy.

Uvedená práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu společnosti, nebo e-mailem doručeným na adresu obchod@procvrcky.cz.

Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Tato informace je prvotním dokumentem popisujícím nakládání s osobními údaji v naší společnosti. Protože i zde může docházet ke změnám, je ve Vašem zájmu průběžně sledovat naše webové stránky www.lolipop.cz, kde bude zveřejněna aktuální verze dokumentu.

Datum poslední aktualizace: 25.5.2018